سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
صدا و سیمای سنندج 
مدیر 
1358/12/01 
 
اجرائى 
همکاری 
آموزش و پرورش استان همدان 
معاون پرورشى 
 
 
اجرائى 
همکاری 
وزارت آموزش و پرورش 
عضو هیات علمی ستاد تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش 
 
 
علمى،اجرائى 
همکاری 
آموزش و پرورش 
مدیریت مشاوره مرکز مشاوره خانواده 
 
 
مشاور 
همکاری 
موسسه فرهنگی تربیتی توحید 
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی تربیتی توحید 
 
 
اجرائى 
همکاری 
صدا و سیمای استان همدان 
مدیر 
1357/12/01 
 
اجرائی 
همکاری 
آموزش و پرورش استان قم 
معلم 
 
 
تدریس 
همکاری 
انجمن تعلیم و تربیت معاونت پژوهش حوزه علمیه قم 
عضو هیئت مدیره 
 
 
علمی پژوهشی